Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Sesje Rady Miejskiej w Brzostku: XX sesja Rady Miejskiej w Brzostku - 18 czerwca 2020 r.

 

Zawiadomienie

o XX sesji Rady Miejskiej w Brzostku –  18 czerwca 2020 r. godz. 1000

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz.713) zwołuję XX sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 18 czerwca 2020 roku o godz. 1000 w Hali Widowiskowo – Sportowej w Brzostku przy ulicy M. N. Mysłowskiego 11.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

4. Raport Burmistrza Brzostku o stanie Gminy Brzostek za rok 2019:

a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Brzostek za rok 2019,

b) debata,

c) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzostku wotum zaufania.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzostek za 2019 rok:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzostek za 2019 rok

b) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 r.,

c) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Brzostku sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brzostek za 2019 rok

d) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Brzostek według stanu na dzień 31.12.2019 r.,

e) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku o wykonaniu budżetu Gminy Brzostek za 2019 rok

f) dyskusja,

g) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Burmistrza Brzostku z wykonania budżetu Gminy Brzostek za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzostku za 2019 rok:

a) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Brzostku za 2019 rok,

b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Brzostku za 2019 rok

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Nr XV/154/19 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2019 roku

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Brzostek

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Brzostek na rok szkolny 2020/2021

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Brzostek

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany granicy obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowościach Brzostek i Zawadka Brzostecka, wg załącznika graficznego nr 1

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku za 2019 rok

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w celu wsparcia przedsiębiorców w związku z trwająca epidemią COVID – 19

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

18. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Brzostek.

19. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej

20. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

21. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Sas

 

Materiały dostępne na sesję pod adresem: http://brzostek.esesja.pl/posiedzenie/eeda0c44-e694-4

 

Zawiadomienie o debacie nad raportem o stanie Gminy Brzostek za 2019 rok

Zgłoszenie - debata nad raportem o stanie gmny

Raport za 2019 rok Burmistrza Brzostku

drukuj pobierz pdf    

wstecz