Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Obwieszczenia: Obwieszczenie Burmisrza Brzostku w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno – Jasło

BURMISTRZ

BRZOSTKU                                                            

 

MKOŚ.6220.9.2020                                                                                                                      Brzostek, 22 grudnia 2020

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie  do  art.  74  ust.  3 ustawy  z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 27 lipca 2020 r. Dyrektora Oddziału GDDKiA w Rzeszowie, w imieniu którego występuje Z-ca Dyrektora Oddziału Pan Wiesław Sowa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno – Jasło”

BURMISTRZ BRZOSTKU

  1. W dniu 22 grudnia 2020 r. Burmistrz Brzostku wydał postanowienie, którym zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji
    o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: . ,,Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno – Jasło”

  2. Burmistrz Brzostku informuję o sprostowaniu oczywistej omyłki w obwieszczeniu znak: MKOŚ.6220.9 2020 z dnia 28 października 2020 r. w następujący sposób:

-w punkcie 3) obwieszczenia jest: ,,o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy, opinii z dnia 11 września 2020 r., znak: PSNZ.4540.42.2020, o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia” powinno być: ,,o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy, opinii z dnia 11 września 2020 r., znak: PSNZ.4540.42.2020, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,

- w punkcie 5) obwieszczenia jest: ,,w dniu 16 października 2020 r. w postanowieniu znak:      RZ.ZZŚ.2.435.52m.2020.MB Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle, stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, w tym oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, tj. oceny wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.”, powinno być: dniu 16 października 2020 r. w postanowieniu znak: RZ.ZZŚ.2.435.52m.2020.MB Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle, stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia”

 

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

 

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia , można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku (ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek), w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek w godzinach: 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

z up. Burmistrza

mgr Adam Kostrząb

Zastępca Burmistrza

drukuj pobierz pdf    

wstecz