Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2010: Nr XLVI/336/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Uchwała Nr XLVI/336/10
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 października 2010 roku
 

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz na podstawie przedstawionej przez Burmistrza Brzostku i zaopiniowanej przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek”, Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:
 

§ 1. 1. Stwierdza się brak aktualności Studium uwarunkowań i kierunków      zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/249/2001 z dnia 30 marca 2001r. Rady Gminy w Brzostku.

2. Uznaje się potrzebę zmiany Studium określonego w ust.1, w obrębie granic      administracyjnych Gminy Brzostek – w zakresie wymogów określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 

§ 2. Stwierdza się brak aktualności z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i uznaje się konieczność zmiany w tym zakresie:

1. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Tarnów-Krosno w Gminie Brzostek uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/215/2000 Rady Gminy w Brzostku z dnia 06.10.2000 r., 
2. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Kamienica Górna­ –    cmentarz uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII /267/06 Rady Gminy w Brzostku z dnia 30 stycznia 2006 roku.

§ 3. „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 

§ 4. Rada Miejska w Brzostku zobowiązuje Burmistrza Brzostku do podjęcia działań na rzecz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, stosownie do art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.
 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVI/336/10 Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 października 2010 roku, w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 

Wykonując obowiązek ustawowy, wynikający z art. 32 ust.1 ustawy o planowaniu                   i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczący analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, Burmistrz Brzostku sporządził „Ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek.

Opracowanie uzyskało pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Wykonane zostało na podstawie analizy obowiązujących aktów prawnych, wykazów decyzji administracyjnych oraz opracowań planistycznych w trakcie sporządzania, po analizie zmian, jakie zaszły w zagospodarowaniu przestrzennym na terenie gminy Brzostek w ciągu ostatnich czterech lat, t.j. od października 2006r do października 2010r.

Ze względu na fakt, że „Studium” /a także jeden z planów miejscowych/ sporządzone zostało w trybie nieobowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z wejściem w życie nowych aktów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – koniecznym jest stwierdzenie o potrzebie aktualizacji przepisów prawa miejscowego.

Niniejsza uchwała jest stanowiskiem Rady Miejskiej w Brzostku w tej sprawie, zgodnie z art. 32 ust.2 w/w ustawy.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Ocena aktualności
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-11-05 14:03:46)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz