Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2010: Nr XLVII/340/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki odpadów stałych i nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek na 2011 rok.

 

Uchwała Nr XLVII/340/10

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 12 listopada 2010 roku

 

 

w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki odpadów stałych i nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek na 2011 rok.  

 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r., Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236 poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r., Nr 223 poz. 1464; z 2009 r., Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 666 i Nr 92 poz. 753) oraz art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835) - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. Ustala się stawkę dopłaty w wysokości 272,00 zł, do 1 tony odpadów stałych (pozostałości po segregacji tzw. balastu) zebranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku od mieszkańców Gminy Brzostek. 

 

§ 2. Ustala się stawkę dopłaty w wysokości 13,00 zł do 1m3 nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku od mieszkańców Gminy Brzostek

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brzostku.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie gminy Brzostek.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz