Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2010: Nr IV/10/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Brzostek na 2011 rok

 

 UCHWAŁA Nr  IV/10/10
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 29  grudnia  2010 roku

w sprawie: budżetu Gminy Brzostek na 2011 rok. 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr  96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2,  art. 60 ust. 1 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, ze zmianami z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203;  z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;  z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 34.806.936,00 zł, jak Tabela Nr 1 załączona

        do uchwały.

2.        Dochody budżetu gminy obejmują dochody bieżące w kwocie 33.747.898,00 zł  i  dochody majątkowe w kwocie 1.059.038,00 zł.

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 37.206.936,00 zł,  jak Tabela Nr 2 załączona

        do uchwały.

2.        Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 31.430.132,00 zł, w tym:

1)     wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 21.322.220,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.249.772,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.072.448,00 zł,

2)       dotacje na zadania bieżące – 2.323.624,00 zł;

3)       świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.190.288,00 zł,

4)       wydatki na obsługę długu publicznego – 480.000,00 zł,

5)       wydatki na przedsięwzięcia o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 226.430,00 zł, realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na projekt - "Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 - Kapitał Ludzki,

6)       wydatki na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 286.000,00 zł,  realizowane w ramach umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok na zadanie "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Brzostek".

3.    Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.776.804,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.776.804,00 zł; z czego przeznacza się na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:

1)       wydatki  na projekt nr 2005/PL/16/C/PE/007 realizowany w ramach Funduszu Spójności, pod nazwą „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki, na zadanie pod nazwą „modernizacja i rozbudowa oczyszczani ścieków w Kleciach” w kwocie 37.000,00 zł. (dział 900, rozdział 90001),

2)      wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na Projekt  "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Pse-AP" w kwocie 275.040,00 zł (dział 720, rozdział 72095), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy,

3)     wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na Projekt "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim - Gmina Brzostek" w kwocie 300.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101).

§ 3.  1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.400.000,00 złktóry zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.400.000,00 zł.

2.        Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.900.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł, jak Tabela Nr 3 załączona do uchwały.

3.        Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów  i pożyczek zaciąganych na:

1)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2)       sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.400.000,00 zł,

3)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.500.000,00 zł. 

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 40.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 74.000,00 zł na wydatki z

       zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.721.490,00 zł, jak załączona Tabela Nr 4 do uchwały. 

§ 6.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj:
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie ustawy z dni 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 ze zm.), przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.).

2.     Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1 określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jak załączona Tabela Nr 5 do uchwały.

 

§ 7. Ustala się wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego tj.:

1.        Wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego  dla Starostwa Powiatowego w Dębicy na realizację zadania własnego Powiatu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1317 Kamienica Dolna - Grudna Górna (km 0=0,16 - 5=750) wraz z obiektami inżynierskimi" w kwocie 1.273.742 zł.

2.        Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane wspólnie z samorządem województwa, na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację Projektu "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PSeAP" w kwocie 275.040,00 zł.

 

§ 8.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj. z ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.), środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4  cytowanej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu        ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r.  o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 ze zm.).

2.  Wyodrębnia się wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania

budżetu gminy o których mowa w ust. 1, określonych w ustawie o funduszu sołeckim na

łączną kwotę – 340.739,19 zł,  jak Tabela Nr 6  załączona do uchwały.

 

§ 9.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj.dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), przeznacza się na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska.

2.        Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1 określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.000,00 zł,  jak Tabela Nr 7 załączona do uchwały. 

§ 10.  1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2011 roku jak, Załącznik Nr 1 do uchwały.

2.        Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku w kwocie 827.624,00 zł, obejmują  dotacje na:

1)      pokrycie różnicy cen wody w kwocie 209.300,00 zł, tj. do 70 000 m3 wody, stawka dotacji wynosi 2,99 zł do 1 m3,

2)      pokrycie różnicy cen ścieków w kwocie 566.100,00 zł, tj. do 58 002 m3 ścieków, stawka dotacji wynosi 9,76 zł do 1m3,

3)      pokrycie różnicy cen odbioru śmieci w kwocie 52.224,00 zł, tj. do 192 ton odpadów, stawka dotacji wynosi 272,00 zł do 1 tony.

3.        Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, udzielane w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na łączną kwotę 607.000,00 zł, tj.:

1)      dotacja celowa (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 185.000,00 zł), na zadanie własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży tj. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectw w gminie,

2)      dotacja celowa (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 2.000,00 zł), na zadanie własne gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, na program pod nazwą - zwalczanie alkoholizmu wśród dorosłych i młodzieży.

3)      dotacja celowa (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 420.000,00 zł), na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku, przeznaczonego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego: przychody - 1.639.424,00 zł, koszty -1.646.362,00 , jak Załącznik Nr 2 do uchwały.

 

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Brzostku do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości do 1.000.000,00 zł,

2)       dokonywania zmian budżetu w granicach działu planu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3)       dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

4)       upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie rozdziału, między paragrafami, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki,

5)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi w Brzostku. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzostku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik 1
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-01-10 13:15:47)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 2
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-01-10 13:16:27)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 3
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-01-10 13:16:48)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 4
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-01-10 13:17:07)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 5
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-01-10 13:17:29)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 6
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-01-10 13:17:53)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-01-10 13:18:10)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-01-10 13:18:44)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-01-10 13:19:01)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz