Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2011: Nr IX/48/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicnzych przedszkoli prowadzonych przez gminę Brozstek

 

Uchwała Nr IX/48/2011
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 8 czerwca 2011 roku

 

w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Brzostek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1501 z późn. zm.), art. 5c ust. 1 i art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1. W przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzostek w czasie od godz.8 00 do godz. 13 00 (5 godz. dziennie) zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

§ 2. 1. Za świadczenia publicznych przedszkoli w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1, obejmujące zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, jak np.: gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka, zabawy aktywizujące oraz rozwijające zainteresowania światem, zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze oraz zajęcia opiekuńcze ustala się opłatę dzienną w wysokości 2,00 zł za jedno dziecko.

2. Nauka religii organizowana jest nieodpłatnie w ramach planu zajęć przedszkolnych. 

§ 3. Zajęcia dodatkowe, w szczególności obejmujące zajęcia umuzykalniające, z języków obcych oraz inne organizowane przez dyrektora przedszkola na wniosek rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, płatne są w całości przez rodziców – w wysokości pokrywającej koszty organizacji i prowadzenia tych zajęć. 

§ 4. Opłata, o której mowa w § 2 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości obliczonej według następującej zasady: dzienna stawka należna od danego dziecka pomnożona przez liczbę dni nieobecności dziecka w przedszkolu. Zwrot następuje poprzez pomniejszenie opłat za świadczenia w przedszkolu w następnym miesiącu o kwotę równą kwocie zwrotu. W sytuacji nieobecności dziecka w przedszkolu w ostatnim miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola, opłata podlega zwrotowi kwocie ustalonej według powyższych zasad w terminie 14 dni od zakończenia tego miesiąca w sposób uzgodniony między rodzicem dziecka i dyrektorem przedszkola. 

§ 5. Opłaty, o których mowa w § 2 nie obejmują opłat za posiłki, które ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XII/98/2003 Rady Gminy w Brzostku z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz