Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2011: Nr X/51/11 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

UCHWAŁA Nr X/51/11
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 27 lipca 2011 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miejska w Brzostu uchwala, co następuje:

§ 1.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2011 -2015 stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku, który otrzymuje nowe brzmienie "Wykaz Przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2018" , w następujący sposób:

1.       W wydatkach bieżących

1)       w wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących  wprowadza się zadanie pn. „utrzymanie efektu projektu PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej",  finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowane przez Urząd Miejski w Brzostku.

2)       Okres realizacji projektu  na lata 2014 – 2018.

3)       Całkowita wartość projektu  ustala się w wysokości  100.000 zł.

4)       Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 2, pkt.1 łącznie o kwotę 100.000 zł.

2.       W wydatkach majątkowych

1)       Wprowadza się zmiany w  projekcie pn. „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowane przez Urząd Miejski w Brzostku.

2)        Zmienia się okres realizacji projektu  na lata 2010 – 2013, wydłuża się okres realizacji  do 2013  roku.

3)       Zmniejsza się wartość całkowitą projektu  o kwotę 29.735,00 zł i ustala się wartość projektu na kwotę 489.346,00 zł.

4)        Dokonuje się zmian wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, w następujący sposób, w tym:

a)       w 2011 r.  zmniejsza się wydatki o kwotę 279.423,00 zł  i ustala się limit wydatków w kwocie 27.198,00 zł,

b)       w 2012 r . zwiększa się wydatki  o kwotę 420.892,00 zł i ustala się limit wydatków w kwocie 454.396,00 zł,

c)       w 2013 r.  zwiększa się wydatki  o kwotę 7.752,00 zł  i ustala się limit wydatków w kwocie 7.752,00 zł,

5)       Ustala się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, łącznie na kwotę  489.346,00 zł.

§ 2.  Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
WPF
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-08-10 08:52:02)
rozmiar pliku: NAN
wpf3
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-08-10 08:52:56)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz