Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2011: Nr X/55/11 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre swaidczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Brzostek

 

Uchwała Nr X/55/11
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 27 lipca 2011 roku 

w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Brzostek

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1501 z późn. zm.), art. 5c ust. 1 i art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1

W przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzostek w czasie od godz. 8 00 do godz. 13 00 (5 godz. dziennie) zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

§ 2

1. Za każdą rozpoczętą godzinę realizacji zajęć w zakresie wychowania przedszkolnego obejmującego zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, jak np.: gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka, zabawy aktywizujące oraz rozwijające zainteresowania światem, zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze oraz zajęcia opiekuńcze w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 ustala się opłatę w wysokości 0,50 złotych.

2. Nauka religii organizowana jest nieodpłatnie w ramach planu zajęć przedszkolnych.

3.Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1 stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad wymiar określony w § 1.

4. Ustalona na podstawie ust. 3 opłata podlega zaokrągleniu w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

5.W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust. 3 podlega proporcjonalnemu zwrotowi w ten sposób, że opłata pobierana w miesiącu następującym po  miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, jest zmniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu stawki za jedną godzinę i liczby nieobecności dziecka na zajęciach, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności nie później niż w pierwszym jej dniu do godz. 8 00.

6. W przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca opłata, o której mowa w ust. 3 liczona jest proporcjonalnie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło uczęszczanie do przedszkola.

7. W sytuacji nieobecności dziecka w przedszkolu w ostatnim miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola, opłata podlega zwrotowi w kwocie ustalonej wg powyższych zasad w terminie 14 dni od zakończenia tego miesiąca w sposób uzgodniony miedzy rodzicem i dyrektorem przedszkola. 

§ 3

Zajęcia dodatkowe, w szczególności obejmujące zajęcia umuzykalniające, z języków obcych oraz inne organizowane przez dyrektora przedszkola na wniosek rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, płatne są w całości przez rodziców – w wysokości pokrywającej koszty organizacji i prowadzenia tych zajęć. 

§ 4

1. Rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszając dziecko do przedszkola, pisemnie deklarują przedział czasowy pobytu dziecka w przedszkolu, a tym samym dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1.

2. Zmiany deklarowanego dziennego pobytu można dokonać w każdym czasie ze skutkiem od następnego miesiąca. 

§ 5

Opłaty, o których mowa w § 2 nie obejmują opłat za posiłki, które ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole. 

§ 6

Opłaty za świadczenia przedszkola płatne są w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. 

§ 7

Traci moc uchwała Nr IX/48/2011 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych prze gminę Brzostek. 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz