Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2011: Nr XI/60/11 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych

 

UCHWAŁA Nr XI/60/11
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 30 sierpnia 2011 roku 

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)   Rada Miejska w Brzostku uchwala,  co następuje: 

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 2.400.000,00  (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy  złotych  00/100) z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1)   budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Brzostku w kwocie 1.400.000,00 zł,

2)   dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania własnego Powiatu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1317 Kamienica  Dolna-Grudna - Górna wraz z obiektami inżynierskimi" w kwocie 1.000.000,00 zł. 

§ 2.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” z deklaracją wekslową. 

§ 3.

Spłata kredytu oraz zobowiązań wekslowych wraz z odsetkami sfinansowana zostanie z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości oraz  udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2012 - 2015 w następujących ratach: 

2012 rok -      200.000,00 zł

2013 rok  -     500.000,00 zł

2014 rok -      500.000,00 zł

2015 rok  -  1.200.000,00 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w gminie.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz