nazwa dokumentu: Nr XIV/87/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁA Nr  XIV/87/11
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 15 listopada 2011 roku
 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

1.       Od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  0,50   od 1 m2 powierzchni,

b)       pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -  3,80    od 1 ha powierzchni,

c)       pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  0,10 zł od 1 m2 powierzchni.

2.       Od budynków lub ich części:

a)       mieszkalnych -    0,28 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -  13,50    od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)       zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,20  od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)       związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  -  4,45    od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)       pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  3,00   od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3.       Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z  późn. zm.). 

§ 2.  Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa przez sołtysów za wynagrodzeniem określonym w odrębnej uchwale Rady Miejskiej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy w Brzostku Nr XXXVI/248/2009 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2012.

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 15 Listopada 2011
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 15 Listopada 2011