nazwa dokumentu: Nr 100/11 z dnia 30 listopada 2011r. - ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w Brzostku i Przeczycy

 

Z a r z ą d z e n i e Nr 100/11
Burmistrza  Brzostku
z dnia 30 listopada 2011 roku 

w sprawie ogłoszenia I Publicznego Przetargu (Licytacji) na dzierżawę nieruchomości położonych w Brzostku i Przeczycy, stanowiących własność Gminy Brzostek oraz powołania składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem.  

Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651, ze zmianami) i  § 8 ust. 1, 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 roku) w związku z uchwałą  Nr V/59/03 Rady Gminy w Brzostku z dnia 7 kwietnia 2003 roku, w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata  i Zarządzeniem Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31.08.2010 roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Brzostek  z a r z ą d z a m

§ 1.

  Ogłosić I Publiczny Przetarg (Licytacja) na dzierżawę w drodze przetargu poniższych nieruchomości, oraz utrzymuję cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego  i wadium  dla poszczególnych nieruchomości : 

Lp

Nr działki

Tytuł prawny

Powierzchnia (ha)

Opis nieruchomości(położenie)

Przeznaczenie w planie zag.przestrzennego

Forma

zbycia

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego netto ( zł )

Wadium

(zł)

1

 

Część dz. 1489

(działka nr 13- zał graficzny )

KW Nr  20 353

 

0,2705

RIIIa - 0,2705

 

Brzostek

rolna

brak planu

dzierżawa - przetarg

 

55,-

 

6,-

2

Część działki 581,

 

KW Nr  59 597

 

0,41

RIIIa - 0,31

RIIIb - 0,10

Przeczyca

rolna

brak planu

dzierżawa - przetarg

 

75,-

 

8,-

3

Część działki 691/7

KW Nr  48 273

 

0,28

PsIV - 0,28

Przeczyca

rolna

brak planu

dzierżawa - przetarg

 

55,-

 

6-

Do ceny osiągniętej w wyniku licytacji doliczony zostanie 23 % podatek VAT.

§ 2. Do czynności związanych  z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż działek  wykazanych w § 1 powołuję komisję w składzie :

1.  Przewodniczący: Jan Król                                 -       Kierownik Referatu RGiMK

2.  Z-ca  Przewodniczącego Marzena Kolbusz      -       Inspektor Referatu RGiMK

3   Członek:               Piotr Szczepkowicz             -       Z-ca Burmistrza Gminy Brzostek

4.  Członek:               Halina Furman                    -        Inspektor Referatu RGiMK

5.  Członek:               Marta Czech                        -       Referent Referatu RGi MK

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 30 Listopada 2011
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 30 Listopada 2011