nazwa dokumentu: Nr 108/11 z dnia 16 grudnia 2011 r.- powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w roku 2012

 

 

Zarządzenie Nr  108/2011
Burmistrza Brzostku
 z dnia 16 grudnia 2011 roku 

 

w sprawie powołania Komisji  Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w roku 2012.  

 

           Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 i 15   ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  w związku z § 11 Uchwały Nr XIV / 94 / 11 Rady Miejskiej w Brzostku  z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok, zarządzam, co następuje: 

§  1.  Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację         zadania publicznego  z zakresu pomocy społecznej w składzie: 

1. Lucyna Pruchnik          -  Sekretarz Gminy       -  przewodnicząca Komisji Konkursowej,

2. Krystyna Wójtowicz    -  podins. ds. organizacyjnych i bhp     - członek Komisji Konkursowej,

3. Adam Ryndak             -  Kierownik MGOPS w Brzostku      - członek Komisji Konkursowej,

4. Zofia  Skórska - przedstawiciel organizacji pozarządowej       - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Liwocz” -  członek Komisji Konkursowej.

 

§  2.  Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1. Rozpatrzenie ofert pod względem formalnym i merytorycznym

2. Zaopiniowanie ofert.

§  3.  Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego  Zarządzenia.

§  4.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brzostek.

§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 
informacje wprowadził:Grzegorz Kudacz
data dodania: 19 Grudnia 2011
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 19 Grudnia 2011