nazwa dokumentu: Nr 111/11 z dnia 20 grudnia - w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku

Zarządzenie  Nr  111 /11

Burmistrza  Brzostku

z dnia 20  grudnia 2011 roku

 

w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu pomocy społecznej  w  2012 roku.

 

             Na podstawie art.18 ust 1 pkt 5 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz 1362 z późn. zm.), i art.11 - 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  oraz  § 8 Uchwały Nr  XIV/94/11 Rady Miejskiej w Brzostku  z dnia 15 listopada 2011 roku  w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzostek   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok,

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Po dokonaniu oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w roku 2012 zatwierdzam do realizacji następującą ofertę:

 

„ Prowadzenie ponadgminnego  Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Brzostku przy ul. Szkolnej 23A w roku 2012”

   

i przyznaję  dotację w wysokości  428.400,00 zł.

 

dla  STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH „ NIEŚĆ NADZIEJĘ” w BRZOSTKU.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brzostek.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                    Burmistrz Brzostku

                                                                                                             

                                                                      Leszek  Bieniek

 
informacje wprowadził:Grzegorz Kudacz
data dodania: 21 Grudnia 2011
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 21 Grudnia 2011