nazwa dokumentu: Nr XV/103/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przeznaczenia do najmu sklepu położonego w Skurowej - stanowiącego własność Gminy Brzostek na okres powyżej trzech lat

 

 

         Uchwała Nr XV/103/11
       Rady Miejskiej w Brzostku
       z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

 w sprawie  przeznaczenia do najmu   sklepu  położonego  w Skurowej – stanowiącego własność Gminy Brzostek  na okres powyżej trzech lat.

 

        Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, ze zmianami) i art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z  2010r., Nr 102 poz. 651 ze zmianami) - Rada Miejska w Brzostku  uchwala, co następuje:

§ 1.  Przeznacza się do najmu budynek sklepu usytuowany na działce oznaczonej numerem ewid.601/4 o powierzchni 0,06 ha, na rzecz dotychczasowego najemcy - stanowiący własność Gminy Brzostek na okres powyżej 3 lat,  z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej. Odstępuje się od przeprowadzenia przetargu.                                                              

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 29 Grudnia 2011
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 29 Grudnia 2011