nazwa dokumentu: Nr XV/105/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

Uchwała Nr XV/105/11

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku

na 2012 rok. 

Na podstawie art. 18 a ust. 2 i 4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 85 Statutu Gminy Brzostek  Rada Miejska w Brzostku u c h w a l a, co następuje:

§ 1.  Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2012 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 29 Grudnia 2011
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 29 Grudnia 2011