nazwa dokumentu: Nr 99/11 z dnia 23 listopada 2011r. - zmiany w budzecie gminy na 2011 rok

 

 

Zarządzenie Nr 99/11
Burmistrza Brzostku
z dnia 23 listopada 2011 roku
 

w sprawie: zmian w budżecie  gminy  na  2011  rok. 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z  późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz  § 12 pkt. 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr IV/10/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie  budżetu gminy na 2011 rok, Burmistrz Brzostku,  z a r z ą d z a, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego Nr 97 z dnia 10.11.2011 r., Nr 99 z dnia 15.11.2011 r.

§ 2. 1.  Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 436.320,00 zł  jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2.Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 39.583.087,49 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 1.497.584,41 zł i dochody bieżące w wysokości  38.085.503,08 zł. 

§ 3. 1.   Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 436.320,00 zł jak załącznik Nr 2 do zarządzenia.

2.Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 43.424.425,21 zł 

       §  4.   Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy jak załącznik Nr 3 do zarządzenia. 

       §  5.  Wykonanie zarządzenia powierza się:

1/ Skarbnikowi Gminy w Brzostku,

2/ Kierownikowi GZOSiP w Brzostku,

3/ Kierownikowi M-GOPS w Brzostku,

§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§  7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 23 Listopada 2011
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 23 Listopada 2011