nazwa dokumentu: Nr 102/11 z dnia 30 listopada 2011r.- zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Zarządzenie Nr 102/11
Burmistrza Brzostku
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie  gminy  na  2011  rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z  późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz  § 12 pkt. 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr IV/10/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie  budżetu gminy na 2011 rok, Burmistrz Brzostku,  z a r z ą d z a, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego Nr 109 z dnia 28.11.2011 r., Nr 110 z dnia 30.11.2011 r.

§ 2. 1.  Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 20.541,00 zł  jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.

        2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 40.622,00 zł  jak załącznik Nr 2 do zarządzenia.

        3.  Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 39.563.006,49 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 1.497.584,41 zł i dochody bieżące w wysokości  38.065.422,08 zł. 

§ 3. 1.  Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 20.541,00 zł jak załącznik Nr 3 do zarządzenia.

        2.  Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 40.622,00 zł jak załącznik Nr 4 do zarządzenia.

        3.  Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę  43.404.344,21 zł.

        §  4.   Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy jak załącznik Nr 5 do zarządzenia. 

       §  5.  Wykonanie zarządzenia powierza się:

1/ Skarbnikowi Gminy w Brzostku,

2/ Kierownikowi GZOSiP w Brzostku,

3/ Kierownikowi M-GOPS w Brzostku,

§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§  7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 30 Listopada 2011
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 30 Listopada 2011