nazwa dokumentu: Nr 116/11 z dnia 30 grudnia 2011r.- ustalenia wymaganych dokumentów oraz sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie Brzostek za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną l

 

 ZARZĄDZENIE Nr 116/11
Burmistrza  Brzostku
 z dnia  30 grudnia 2011 roku 

w sprawie:   ustalenia wymaganych dokumentów oraz sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Brzostek za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) z późn. zm. oraz Uchwały Nr XXIV/162/08 Rady Gminy Brzostek z dnia 21 listopada 2008r. zarządzam co następuje:

§ 1 Ustalony ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę w uchwale nr XXIV/162/08 Rady Gminy Brzostek wypłaca się po złożeniu przez członka OSP oświadczenia o pozostawaniu w stosunku pracy, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

§ 2 Oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy członek OSP składa raz w roku, a potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym dowódca sekcji  składa w terminie 3 dni od dnia zaistnienia działania Naczelnikowi Jednostki.

§ 3 1. W terminie 3 dni po zakończeniu działań ratowniczych  w których uczestniczyła jednostka OSP, dowódca sekcji doręcza potwierdzenie udziału w działaniu Naczelnikowi OSP, według wzoru określonego w załączniku Nr 11 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2011r. Nr 46,poz. 239). 

2.Udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym potwierdza dysponent tego wezwania.

§ 4 Zobowiązuje się Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych do dostarczenia w terminie 5 dni zebranych dokumentów wymienionych w § 2  inspektorowi ds. wojskowych obrony cywilnej i ochrony p.poż. Urzędu Miejskiego w Brzostku.

§ 5 1. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dokonywana będzie kwartalnie w terminie do  10-dnia miesiąca następującego po kwartale w kasie Urzędu Miejskiego w Brzostku lub na wskazane przez członka OSP konto bankowe. 

2.Jeżeli ustalony dzień wypłaty ekwiwalentu pieniężnego jest dniem wolnym od pracy, ekwiwalent wypłaca się w dniu poprzedzającym.

§ 6 Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. wojskowych obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

§ 7 Traci moc Zarządzenie Nr 33/09 Burmistrza Brzostku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wymaganych dokumentów oraz sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Brzostek za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarna lub Gminę.

  § 8  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012r.

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 30 Grudnia 2011
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 30 Grudnia 2011