nazwa dokumentu: Nr XXII/167/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu

 

Uchwała Nr XXII/167/12
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 14 grudnia 2012 roku 

w sprawie:  zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu.

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.  zm.) oraz art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1.  W uchwale Rady Miejskiej w Brzostku  Nr XIII/80/2011 z  dnia 28 października 2011 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Na realizację zadania przeznacza się w budżecie 2012 roku, środki finansowe w wysokości 1.538.429,69 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 69/100). 

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 14 Grudnia 2012
data modyfikacji: /
data wyworzenia: /