nazwa dokumentu: Nr 123/12 z dnia 30 listopada 2012r.: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 123/12
Burmistrza Brzostku
z dnia 30 listopada 2012 roku
 

w sprawie: zmian w budżecie  gminy  na  2012  rok. 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z  późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz  § 12 pkt. 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XV/100/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie  budżetu gminy na 2012 rok, Burmistrz Brzostku,  z a r z ą d z a, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr 122 z dnia 20.11.2012 r.,  Nr 128 z dnia 27.11.2012 r. i  Nr 134 z dnia 30.11.2012 r.  

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 180.374,00 zł  jak załącznik Nr 1 do zarządzenia. /pobierz załączniki od 1 do 5/

        2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 91.581,00 zł  jak załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 43.400.003,12 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 3.425.174,35 zł i dochody bieżące w wysokości 39.974.828,77 zł. 

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 180.374,00 zł jak załącznik Nr 3 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 91.581,00 zł jak załącznik Nr 4 do zarządzenia.

3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę  44.831.268,71 zł. 

      § 4. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia. 

      §  5.  Wykonanie zarządzenia powierza się:

1/ Kierownikowi M-GOPS w Brzostku,

2/ Kierownikowi GZOSiP w Brzostku

3/ Skarbnikowi Gminy w Brzostku.

 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 30 Listopada 2012
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 30 Listopada 2012