nazwa dokumentu: Nr 115/12 z dnia 12 listopada 2012r.:umorzenia należności z tytułu miesięcznych opłat za odbiór odpadów komunalnych

 

ZARZĄDZENIE NR 115/12
Burmistrza Brzostku
z dnia 12 listopada 2012 roku

w sprawie: umorzenia należności z tytułu miesięcznych opłat za odbiór odpadów
                    komunalnych            

            Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Nr XLII/295/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Brzostek i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz Brzostku zarządza co następuje: 

§ 1. Umarza się należności przypadające Gminie Brzostek z tytułu miesięcznych opłat za odbiór odpadów komunalnych od osób, które nie podpisały umowy na ich odbiór w łącznej wysokości 80,00 zł. Umorzenie dotyczy Pana Władysława Nowickiego zam. Gorzejowa 76, 39-231 Siedliska-Bogusz za okres od III do XII 2011r. w kwocie 80,00 zł.  

§ 2. Umorzenia dokonuje się na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji.  

§ 3.   Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Brzostek. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                        

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 12 Listopada 2012
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 12 Listopada 2012