nazwa dokumentu: Nr 126/12 z dnia 10 grudnia 2012 r.: przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Siedliskach- Bogusz

 

                             Z a r z ą d z e n i e  Nr 126/12
                                                 Burmistrza Brzostku
                                          z dnia 10 grudnia 2012 roku 

w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego  w budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz- stanowiącego własność Gminy Brzostek.

 

             Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zmianami) oraz na podstawie  Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata  z a r z ą d z a m

§ 1.

Przeznaczyć do najmu w drodze przetargu lokal użytkowy położony w budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz - stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 63240 

Lokal użytkowy  o powierzchni użytkowej 7,76 m 2. Lokal wyposażony jest  w energię elektryczną . Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi

7,76 zł + 23 % VAT-u miesięcznie.

Wadium dla  lokalu wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

§ 2.

Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu a po 21 dniach ogłosić przetarg, wykaz i ogłoszenie o przetargu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie  w lokalnej prasie  (wykaz) oraz na stronie internetowej  w BIP-ie .

§ 3.

1.Wykonanie zarządzenia powierzam insp. ds. mienia komunalnego. 

2. Powołuję komisję przetargową w składzie:

     -  Jan Król –Kierownik Referatu RGiMK

     -  Marzena Kolbusz – insp. referatu RGiMK

     - Halina Furman – insp. referatu RGiMK

     - Marta Czech – insp. referatu  RGiMK          

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 10 Grudnia 2012
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 10 Grudnia 2012