nazwa dokumentu: Nr XXIII/175/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

UCHWAŁA  Nr XXIII/175/12
RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU
z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 6l ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) - Rada Miejska w Brzostku  uchwala, co następuje:

§ 1.

1.      Ustala się, że miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1)      za I kwartał do 15 marca danego roku;

2)      za II kwartał do 15 czerwca danego roku;

3)      za III kwartał do 15 września danego roku;

4)      za IV kwartał do 15 grudnia danego roku;

2.      Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Miejskiego w Brzostku  lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Brzostek BSR O/Brzostek: 59 8589 0006 0080 0210 2020 0005.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 28 Grudnia 2012
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 28 Grudnia 2012