nazwa dokumentu: Nr XXIII/176/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właści

 

Uchwała Nr XXIII/176/12
Rady miejskiej w brzostku
z dnia 28 grudnia 2012 roku 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6  r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)- Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania segregowanych odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę obejmuje: 

1) odbiór ze wszystkich nieruchomości bez ograniczeń ilościowych raz w miesiącu a z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami wielolakalowymi, na których zamieszkują mieszkańcy dwa razy w miesiącu, zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów następujących frakcji: 

a) szkła, 

b) papieru, 

c) zbieranych łącznie: tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, 

d) metali,

d) odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych, 

e) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych; 

2) przyjmowanie bez ograniczeń ilościowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych następujących frakcji: 

a) odpadów zielonych, 

b) tekstyliów, 

c) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

d) zużytych baterii i akumulatorów, 

e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

f) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

g) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

h) szkła okiennego, 

i) zużytych opon, 

j) zimnych popiołów, 

k) styropianu budowlanego i opakowaniowego; 

3) odbiór z nieruchomości bez ograniczeń ilościowych raz w roku frakcji odpadów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały z wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, szkła okiennego i zimnych popiołów; 

4) przyjmowanie bez ograniczeń ilościowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych frakcji odpadów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1; 

5) worki na frakcje odpadów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1. lit. a-d.

2. Usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę obejmuje: 

1) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości, raz w miesiącu, bez ograniczeń ilościowych, przy czym w skład zmieszanych odpadów komunalnych nie mogą wchodzić przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zimne popioły; 

2) przyjmowanie bez ograniczeń ilościowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych frakcji wymienionych w §1 ust.1 pkt 1 i 2; 

3) odbiór z nieruchomości bez ograniczeń ilościowych raz w roku posegregowanych frakcji odpadów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały z wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, szkła okiennego i zimnych popiołów. 

§ 2. Lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 3.

1. Przez „pozostałości z sortowania odpadów komunalnych” należy rozumieć odpady, które nie mogą być zaliczone do żadnej innej frakcji odpadów wymienionych w niniejszej uchwale.

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami,  określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek traktowane będą jako odpady zmieszane. 

§ 4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczy usługi przyjmowania odpadów zebranych w sposób selektywny od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 oraz w soboty w godz. 9.00 – 13.00 z wyjątkiem świąt. 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 roku.

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 28 Grudnia 2012
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 28 Grudnia 2012