nazwa dokumentu: Nr XXIII/184/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kamienicy Górnej z przeznaczeniem pod regulacje istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej

 

Uchwała Nr XXIII/184/12
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 grudnia 2012 roku 

w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kamienicy Górnej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001r., Nr 142, poz.1591, ze zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działki położonej w Kamienicy Górnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 88/1 o powierzchni 0,0457 ha objętej KW Nr RZ1D/00083287/7, stanowiącej własność na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej Państwa Janusza Stanka s. Eugeniusza i Stefanii oraz Teresy Stanek c. Czesława i Genowefy zam. Grudna Górna 66, z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawy zagospodarowania drogi gminnej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 28 Grudnia 2012
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 28 Grudnia 2012