nazwa dokumentu: Nr 132/12 z dnia 27 grudnia 2012r. zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 132/12
Burmistrza Brzostku
z dnia 27 grudnia 2012 roku
 

w sprawie: zmian w budżecie  gminy  na  2012  rok.

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z  późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz  § 12 pkt. 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XV/100/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie  budżetu gminy na 2012 rok, Burmistrz Brzostku,  z a r z ą d z a, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się przeniesień dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.   /pibierz załączniki od 1-2 /

§ 2. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. 

§  3.  Wykonanie zarządzenia powierza się:

1/ Kierownikowi M-GOPS w Brzostku,

2/ Kierownikowi GZOSiP w Brzostku

3/ Skarbnikowi Gminy w Brzostku. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 31 Grudnia 2012
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 31 Grudnia 2012