nazwa dokumentu: Nr XXXI/245/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zamiany działek położonych w Brzostku pod budowę parkingu na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

Uchwała Nr XXXI/245/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 18 listopada 2013 roku  
 

w sprawie zamiany działek położonych w Brzostku pod budowę parkingu na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji   

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 14 ust. 3 i art. 37 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, ze zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u  c  h  w  a  l  a, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej:

- stanowiącej własność Gminy Brzostek położonej w Brzostku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 226/18  o powierzchni 0,1290 ha, dla której prowadzona jest KW Nr RZ1D /00015601/8

na nieruchomości gruntowe:

\- stanowiące własność Pana Wojciecha Staniszewskiego s. Włodzimierza i Danieli  położone w Brzostku, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka Nr 226/13 o powierzchni 0,0852 ha, dla której prowadzona jest KW Nr RZ1D/00041606/4,

- stanowiące własność Pani Wiesławy Czerkies  c. Włodzimierza i Danieli  położone w Brzostku, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka Nr 226/15 o powierzchni 0,1735 ha, dla której prowadzona jest KW Nr RZ1D/00032088/8,

§ 2.

1. Zamiana działki stanowiącej własność Gminy Brzostek zostaje dokonana w celu budowy parkingu na poprawę prawidłowego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku. 

2. Zamiana następuje bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnicy        wartości zamienianych nieruchomości.

3. Koszty notarialne i opłaty sądowe ponosi Gmina Brzostek. 

    § 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Brzostku. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 18 Listopada 2013
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 18 Listopada 2013