nazwa dokumentu: Nr 98/13 z dnia 31 października 2013 r. - zmiany w budżecie gminy na 2013 rok

 

Zarządzenie Nr 98/13
Burmistrza Brzostku
z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie  gminy  na  2013  rok. 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594. z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz  § 11 pkt. 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXIII/178/13 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie  budżetu gminy na 2013 rok, Burmistrz Brzostku,  z a r z ą d z a, co następuje:

 § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 91 z dnia 29.10.2013 r. 

§ 2. 1.  Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 5.240,00 zł jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.   /pobierz załączniki od 1 do 4/

        2. Ustala się plan dochod Pobierz zał od 1 domianach w wysokości 42.938.124,91 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 2.429.298,35 zł i dochody bieżące w wysokości 40.508.826,56 zł. 

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 5.240,00 zł jak załącznik Nr 2 do zarządzenia.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę  43.690.772,76 zł.

      §  4. 1. Dokonuje się przeniesień dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

2. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

 

       §  5.  Wykonanie zarządzenia powierza się:

                1.  Skarbnikowi Gminy w Brzostku,

                2.  Kierownikowi  GZOSiP w Brzostku,

                3.  Kierownikowi M-GOPS w Brzostku                              

      §  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

      §  7.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 31 Października 2013
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 31 Października 2013