nazwa dokumentu: Nr 110/13 z dnia 11 grudnia 2013r. -zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

Zarządzenie Nr 110/13
Burmistrza Brzostku
z dnia 11 grudnia 2013 roku
 

w sprawie: zmian w budżecie  gminy  na  2013  rok. 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z  późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 pkt. 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXIII/178/13 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie  budżetu gminy na 2013 rok, Burmistrz Brzostku,  z a r z ą d z a, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się:

                1.  Skarbnikowi Gminy w Brzostku,

                2.  Kierownikowi  GZOSiP w Brzostku,

                3.  Kierownikowi M-GOPS w Brzostku                              

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

      § 4.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 11 Grudnia 2013
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 11 Grudnia 2013