nazwa dokumentu: Nr 121/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. -likwidacji składników majątku trwałego Gminy Brzostek

 

ZARZĄDZENIE Nr 121/13
BURMISTRZA BRZOSTKU
z dnia 30 grudnia 2013 roku
 

w sprawie  likwidacji składników majątku trwałego Gminy Brzostek 

                    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2013.594 j.t z późn. zm.[1]) oraz art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2013.330 j.t   z późn.zm.) zarządzam , co następuje:
§  1.

Powołuję Komisję Likwidacyjną do likwidacji składników majątku trwałego  w składzie:

1)  Piotr Szczepkowicz –  przewodniczący

2)  Marzena Kolbusz –  członek

3)  Halina Furman– członek.

§ 2. 

1.Komisja dokonuje czynności związanych z likwidacją składników majątku trwałego (dla których nie jest wymagane  pozwolenie na rozbiórkę z Nadzoru Budowlanego), nie nadających się do dalszego użytkowania ze względu na zdarzenie losowe lub zły stan techniczny.  
§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2013.645 i Dz.U.2013.1318 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 30 Grudnia 2014
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 30 Grudnia 2014