nazwa dokumentu: Statut

UCHWAŁA Nr XXVI/177/2009

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 27 stycznia 2009 r.

 

w sprawie uchwalenia statutu Gminy Brzostek

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.111) Rada Miejska uchwala statut Gminy Brzostek w następującym brzmieniu:

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§   1.  Uchwała określa:

  1)  ustrój Gminy Brzostek,
  2)  zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy 
       Brzostek oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej,
  3)  regulamin obrad Rady Miejskiej,
  4)  regulamin obrad Komisji Rady Miejskiej,
  5)  zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,
  6)  zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Brzostku,
  7)  zasady i tryb pracy Burmistrza,
  8)  zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady Miejskiej, jej Komisji i Burmistrza 
       Brzostku oraz korzystania z tych dokumentów.

§   2.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

  1)  Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Brzostek,
  2)  Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Brzostku,
  3)  Komisji - należy przez to rozumieć Komisje Rady Miejskiej w Brzostku,
  4)  Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w 
       Brzostku,
  5)  Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Brzostku,
  6)  Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  7)  Wiceprzewodniczącym - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady
       Miejskiej,
  8)  Statucie - należy przez to rozumieć statut Gminy Brzostek.

 

Rozdział II 

Gmina

§   3.  1. Gmina Brzostek jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§   4.  1. Gmina położona jest w powiecie dębickim w województwie podkarpackim i obejmuje obszar 122,6 km 2 .

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1:100.000, stanowiąca

    załącznik Nr 1 do Statutu.

3. W Gminie są utworzone jednostki pomocnicze -  miasto i sołectwa:

  1)  miasto Brzostek
  2)   sołectwo Bączałka
  3)  sołectwo Bukowa
  4)  sołectwo Głobikówka
  5)  sołectwo Gorzejowa
  6)  sołectwo Grudna Dolna
  7)  sołectwo Grudna Górna
  8)  sołectwo Januszkowice
  9)  sołectwo Kamienica Dolna
10)  sołectwo Kamienica Górna
11)  sołectwo Klecie
12)  sołectwo Nawsie Brzosteckie
13)  sołectwo Opacionka
14)  sołectwo Przeczyca
15)  sołectwo Siedliska-Bogusz
16)  sołectwo Skurowa
17)  sołectwo Smarżowa
18)  sołectwo Wola Brzostecka
19)  sołectwo Zawadka Brzostecka

4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

 

§   5.  1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik Nr 2 do Statutu.

§   6.  Siedzibą organów Gminy jest miasto Brzostek.

 

Rozdział III 

Jednostki pomocnicze Gminy

§   7.  1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

  1)  inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,

  2)  utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

  3)  projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

  4)  przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne i komunikacyjne oraz więzi społeczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1.

§   8.  Uchwały, o jakich mowa w § 7 ust. 1 powinny określać w szczególności:

  1)  obszar,
  2)  granice,
  3)  siedzibę władz,
  4)  nazwę jednostki pomocniczej.

§   9.  Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

§ 10.  Jednostka pomocnicza samodzielnie zarządza powierzonym jej mieniem komunalnym, bez możliwości jego zbywania i wydzierżawiania.

2. W wyniku zarządzania powierzonym mieniem jednostka pomocnicza może uzyskiwać dochody.

3. O przeznaczeniu dochodów decyduje zebranie mieszkańców jednostki pomocniczej w formie uchwały.

4. Wszystkie uzyskane przez jednostkę pomocniczą dochody winny być odprowadzane na rachunek budżetu Gminy, a uchwały zebrania mieszkańców o ich przeznaczeniu przekazywane do Urzędu Miejskiego.

5. Jednostka pomocnicza nie tworzy własnego budżetu. Gospodarka finansowa prowadzona jest tylko w ramach budżetu Gminy, gdzie kumulowane są wszystkie dochody i skąd finansowane są wszystkie wydatki.

6. Obsługę finansowo- księgową Sołectwa sprawuje Urząd Miejski.

§ 11.   1. Nadzór nad działalnością organów jednostek pomocniczych sprawuje Rada oraz Burmistrz.

2. Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba ma prawo wglądu do dokumentów jednostek pomocniczych, wstępu do pomieszczeń i budynków należących do jednostek pomocniczych oraz żądania wyjaśnień.

3. Burmistrz jest obowiązany czuwać, aby majątek i dobro jednostek pomocniczych nie były narażone na szkody i uszczuplenia oraz aby dochody i świadczenia pobierane na jego korzyść były wydatkowane zgodnie z przepisami i Statutem.

§   12 .  1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma obowiązek uczestniczyć w sesjach Rady.

2. Przewodniczący obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

3. Przewodniczący organu wykonawczego może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

 

Rozdział IV 

Organizacja wewnętrzna Rady

§   13.  1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§   14.  1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

2. Burmistrz i Komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 15.  1.  Rada Gminy powołuje następujące stałe komisje:

  1)  Rewizyjną,

  2)  Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej,

  3)  Budżetu i Spraw Społeczno - Oświatowych.

2. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§   16.  Do wewnętrznych organów Rady należą:

  1)  Przewodniczący,

  2)  Wiceprzewodniczący,

  3)  Komisja Rewizyjna,

  4)  komisje stałe, wymienione w Statucie,

  5)  doraźne komisje do określonych zadań.

§   17.  1. Przewodniczący organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

  1)  określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,

  2)  przygotowanie projektu porządku obrad,

  3)  dokonanie otwarcia sesji,

  4)  powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§   18.  Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący:

  1)  zwołuje sesje Rady,

  2)  przewodniczy obradom,

  3)  dba o porządek przebiegu obrad,

  4)  kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

  5)  zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

  6)  podpisuje uchwały Rady,

  7)  czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§   19.  W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokonuje wyboru na wakujące stanowisko.

§   20.  Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 18 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.     

§   21. 1. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje właściwy Wiceprzewodniczący obecny na sesji.

2. Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.

§   22.  1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący.

§   23.  Obsługę Rady zapewnia pracownik Urzędu Miejskiego zatrudniony na stanowisku ds. obsługi Rady.

 

Rozdział V 

Regulamin obrad Rady

1. Sesje Rady

§   24.   Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

§   25.  1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.

3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nieprzewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.

4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 

2. Przygotowanie sesji

§   26.  1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

  1)  ustalenie porządku obrad,

  2)  ustalenie czasu i miejsca obrad,

  3)  zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3. Sesje zwołuje Przewodniczący, lub - w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.

5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

8. Terminy, o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.

9. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. W takim przypadku o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na dwa dni przed terminem obrad. W tym samym terminie przesyła się radnym materiały dotyczące sesji.

§   27.  1. Przed każdą sesją Przewodniczący, po zasięgnięciu opinii Burmistrza, ustala listę osób zaproszonych na sesję.

2. W sesjach Rady uczestniczą z głosem doradczym: Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik Gminy.

3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

 

3. Przebieg sesji

§   28.  Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§   29.  Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§   30.  1. Przebieg sesji jest utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

2. Nośniki z zapisem przebiegu sesji przechowywane są przez okres 5 lat od daty utrwalenia.

§   31.  Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§   32.  1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

§   33.  1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 25 ust. 4.

§   34.  Rada może rozpocząć obrady i je kontynuować tylko w obecności, co najmniej połowy swego ustawowego składu.

§   35.   Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący.

§   36.  1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: "Otwieram ... sesję Rady Miejskiej w Brzostku".

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§   37.  Po otwarciu sesji Przewodniczący stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§   38.  Porządek obrad sesji zwyczajnej obejmuje w szczególności:

  1)  przyjęcie porządku obrad,

  2)  sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał,

  3)  rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

  4)  interpelacje i zapytania radnych,

  5)  odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,

  6)  wolne wnioski i informacje.

§   39.  1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 38 pkt 2 składa Burmistrz lub Zastępca Burmistrza.

2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§   40.  1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.

2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego, który niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.

5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni, na ręce Przewodniczącego i radnego składającego interpelację.

6. Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Burmistrza.

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

8. Przewodniczący informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

§   41.  1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego lub ustnie, w trakcie sesji Rady.

3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Przepisy § 40 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

§   42.  1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego.

4. Przewodniczący może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§   43.  1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Wystąpienia radnych powinny być zwięzłe oraz dotyczyć omawianego tematu.

3. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".

4. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniesie skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

5. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

6. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§   44.  Przewodniczący, na wniosek radnego, przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§   45.  1. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

  1)  stwierdzenia quorum,

  2)  zmiany porządku obrad,

  3)  ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,

  4)  zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

  5)  zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

  6)  zarządzenia przerwy,

  7)  odesłania projektu uchwały do komisji,

  8)  przeliczenia głosów,

  9)  przestrzegania regulaminu obrad,

10)  przeprowadzenia głosowania imiennego.

2. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod dyskusję, a następnie pod głosowanie.

§   46.  1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§   47.  1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania.

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§   48.  1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę "Zamykam ... sesję Rady Miejskiej w Brzostku".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§   49.  1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

§   50.  Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§   51.  Pracownik Urzędu Miejskiego, wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodniczącym, sporządza z każdej sesji protokół. Protokół winien być napisany i podpisany w terminie 7 dni od daty odbycia sesji.

§   52.  1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

  1)  numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,

  2)  stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

  3)  imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili posiedzenie,

  4)  ustalony porządek obrad,

  5)  przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

  6)  przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: "za", "przeciw" i "wstrzymujących",

  7)  wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,

  8)  podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§   53.  1. Protokół z sesji podlega wyłożeniu w Biurze Rady Miejskiej w okresie 21 dni od daty odbycia sesji.

2. W czasie wyłożenia protokołu Radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta.

3. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

§   54.  1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.

2. Przewodniczący doręcza Burmistrzowi uchwały najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia ich podjęcia.

3. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał, Przewodniczący doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.

 

4. Uchwały

§   55.  1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada grupa, co najmniej 3 radnych, grupa, co najmniej 100 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze stale zameldowanych na terenie Gminy Brzostek oraz Burmistrz, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

  1)  tytuł uchwały,

  2)  podstawę prawną,

  3)  postanowienia merytoryczne,

  4)  w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

  5)  określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenie sprawozdania po jej wykonaniu,

  6)  ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały,

  7)  uzasadnienie projektu uchwały.

3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie.

4. Projekty uchwał są opiniowane, co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub inną osobę uprawnioną do sporządzania opinii prawnej.

5. W przypadku inicjatywy radnych lub mieszkańców projekt uchwały powinien być przedstawiony Burmistrzowi do zaopiniowania.

6. Opinia, o której mowa w ust. 5, powinna być przedstawiona najpóźniej w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu uchwały. W przypadku projektów uchwał wnoszonych na sesję nadzwyczajną opinię należy przedstawić najpóźniej do rozpoczęcia sesji.

§   56.  Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły i syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu.

§   57.  1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.

2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza.

§   58.  1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

§   59.   Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

 

5. Procedura głosowania

§   60.  W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§   61.  1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki albo jako głosowanie imienne.

2. Przewodniczący obrad zarządza i przeprowadza głosowanie jawne, przelicza głosy oddane "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć protokolanta.

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

5. Głosowanie imienne przeprowadza się w szczególności w sprawie uchwalenia budżetu gminy, w sprawie absolutorium dla Burmistrza, w innych sprawach, gdy Rada tak postanowi oraz w sprawach, gdy tak stanowią przepisy prawa.

6. Głosowanie imienne przeprowadza się według następujących zasad:

  1)  Przewodniczący odczytuje kolejno imiona i nazwiska radnych według listy obecności,

  2)  radny wypowiada czy jest "za", "przeciw" czy się "wstrzymał od głosowania",

  3)  w protokole odnotowuje się imię i nazwisko radnego oraz jego odpowiedź.

§   62.  1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§   63.  1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości, co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§   64.  1. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

2. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

3. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 1.

4. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

5. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

6. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 5 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§   65.  1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano największą liczbę głosów.

§   66.  1. Bezwzględna większością głosów oznacza, co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2. Bezwzględna większość ustawowego składu rady oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

 

6. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

§   67.  1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§   68.  1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

 

Rozdział VI 

Regulamin obrad Komisji Rady Miejskiej

§   69.  1. Przedmiot działania, liczebność oraz skład Komisji stałych regulują uchwały o powołaniu składu osobowego poszczególnych komisji stałych.

2. Przedmiot działania i zakres działań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

3. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

§   70.  1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.

2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§   71.  1. Komisje pracują na posiedzeniach.

2. Do posiedzeń Komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, za wyjątkiem § 99 ust. 5.

3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku posiedzenia Komisji powiadamia się radnych najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.

§   72.  Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji zwykłą większością głosów.

§   73.  1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

§   74.  1. Przewodniczący komisji stałych, co najmniej raz w roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do komisji doraźnych powołanych przez Radę.

§   75.  Opinie i wnioski komisji uchwalane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

 

Rozdział VII 

Radni

§   76.  1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne lub ustne wyjaśnienie Przewodniczącemu lub przewodniczącemu komisji.

§   77.  1. Radni powinni odbywać spotkania ze swoimi wyborcami nie rzadziej niż 2 razy w roku.

2. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców Gminy w siedzibie Urzędu Miejskiego w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.

§   78.  1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu.

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

 

Rozdział VIII

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§   79.  1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym z Przewodniczącego Komisji i Zastępcy Przewodniczącego.

2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§   80.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje jej pracę i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

§   81.  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.

4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

 

2. Zasady kontroli

§   82.  1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości, oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§   83.  Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

§   84.  Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

  1)  kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

  2)  problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,

  3)  sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§   85.  1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.

2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

3. Podjęcie przez Radę decyzji, o której mowa w ust. 2 nie wymaga zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej.

§   86.  Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 10 dni roboczych, a kontrole problemowe i sprawdzające - nie dłużej niż 2 dni roboczych.

§   87.  1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).

2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2 i 3 wykonywane są niezwłocznie.

5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę.

§   88.  1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 85 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

3. Tryb kontroli

§   89.  1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch jej członków. Zespół Kontrolny może stanowić również pełny skład Komisji Rewizyjnej.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.

4. Kontrole (z zastrzeżeniem ust. 6) przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. W sytuacji, gdy Zespołem Kontrolnym kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej upoważnienie do kontroli podpisuje Przewodniczący.

5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.

6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub, gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. Za znaczne straty materialne przyjmuje się straty równoważne lub większe od kwoty 10 tysięcy złotych.

7. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest obowiązany zwrócić się - w najkrótszym możliwym terminie - do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.

8. W przypadku nie zwrócenia się o wyrażenie zgody, lub też odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

§   90.  1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego i uprawnione organy.

§   91.  1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.

§   92.  Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

 

4. Protokoły kontroli

§   93.  1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 5 dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, który obejmuje:

  1)  nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

  2)  imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

  3)  daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

  4)  określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

  5)  imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

  6)  przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

  7)  datę i miejsce podpisania protokołu,

  8)  podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

3. Protokół pokontrolny Komisja Rewizyjna przekazuje Burmistrzowi, który może złożyć na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

4. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia Burmistrzowi protokołu pokontrolnego do podpisania.

5. Protokół pokontrolny Komisja Rewizyjna przekazuje Przewodniczącemu, a wyniki swoich działań przedstawia Radzie. Rada władna jest zobowiązać Burmistrza do realizacji wniosków i propozycji ustalonych w protokole pokontrolnym.

§   94.  1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§   95.  1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§   96.  Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

 

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§   97.  1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać, co najmniej:

  1)  terminy odbywania posiedzeń,

  2)  terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§   98.  1. Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

  1)  liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

  2)  wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

  3)  wykaz opinii i wniosków pokontrolnych podjętych przez Komisję Rewizyjną,

  4)  wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,

3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

 

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§   99.  1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:

  1)  Przewodniczącego lub też pisemny wniosek:

  2)  nie mniej niż 10 radnych,

  3)  nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:

  1)  radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,

  2)  osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.

5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.

6. Protokół winien być napisany i podpisany w terminie 7 dni od daty odbycia Komisji.

§   100.  Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej składu w głosowaniu jawnym.

§   101.  Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.

§   102.  Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

§   103.  1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane Komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi Komisjami, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych Komisji o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

4. Do członków innych Komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

5. Przewodniczący zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych Komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§   104.  Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

 

Rozdział IX

Zasady działania klubów radnych

§   105. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

§   106.  1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału, przez co najmniej 4 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu.

3. W zgłoszeniu podaje się:

  1)  nazwę klubu,

  2)  listę członków,

  3)  imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego.

§   107.  1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

2. Przewodniczący prowadzi rejestr klubów.

§   108.  1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności, co najmniej połowy członków klubu.

3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej liczby ustalonej w § 106 ust. 1.

§   109.  Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§   110.  1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem.

3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§   111.  1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

 

Rozdział X 

Zasady i tryb pracy Burmistrza

§   112.  Burmistrz wykonuje:

  1)  uchwały Rady,

  2)  jemu przypisane zadania i kompetencje,

  3)  zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,

  4)  inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§   113.  Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.

§   114.  Burmistrz lub jego Zastępca uczestniczą w posiedzeniach Komisji.

 

Rozdział XI 

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji, Burmistrza

§   115.  Dokumenty udostępnia się na zasadach ustawy o dostępie do informacji publicznej i innych ustaw.

§   116.  Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji podlegają udostępnieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§   117.  1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady Miejskiej w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

2. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu Miejskiego udostępniane są w Referacie Organizacyjnym w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

3. Dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Miejskiego oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.

4. Dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 mogą być udostępniane także na stronie internetowej Gminy Brzostek.

§   118.  Realizacja uprawnień określonych w § 116 i 117 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Miejskim i w asyście pracownika Urzędu Miejskiego. Nie odnosi się to do przepisu § 117 ust. 4.

§   119.  Uprawnienia określone w § 116 i 117 nie znajdują zastosowania:

  1)  w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw - jawności,

  2)  gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,

  3)  w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział XII 

Pracownicy samorządowi

§  120 . W Urzędzie Miejskim pracownicy są zatrudniani na podstawie umowy o pracę

 

Rozdział XIII 

Przepisy końcowe

§   121.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§   122.  Traci moc uchwała Nr XXXII/284/2001 Rady Gminy w Brzostku z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Brzostek wraz z późniejszymi zmianami.

§   123.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 
informacje wprowadził:Grzegorz Kudacz
data dodania: 31 Maja 2009
data modyfikacji: Grzegorz Kudacz / 2009-05-31 18:16:31
data wyworzenia: / 31 Maja 2009