nazwa dokumentu: Nr XL/312/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁA Nr  XL/312/14
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 12 listopada 2014 roku
 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., poz. 849) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1.

Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

a)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  0,57   od 1 m2 powierzchni,

b)       pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -  4,41    od 1 ha powierzchni,

c)       pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  0,14 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

a)       mieszkalnych -  0,33 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -  15,50    od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)       zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,06  od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)       związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  -  4,70    od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)       pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  3,53   od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849). 

§ 2.
Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa przez sołtysów za wynagrodzeniem określonym w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 4.
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXXI/236/13 z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2015.

 

 
informacje wprowadził:Grzegorz Kudacz
data dodania: 12 Listopada 2014
data modyfikacji: /
data wyworzenia: /