nazwa dokumentu: Nr 176/14 z dnia 30 grudnia 2014r.- zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2014r.

 

Zarządzenie Nr 176/14
Burmistrza Brzostku
z dnia 30 grudnia 2014 roku 

 

w sprawie: zmian  zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok.

 

Na podstawie art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późń. zm.) i uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXXII/252/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie  Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2014 rok, Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, wprowadza się zmianę zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2014, jak załączniki Nr 1 do Nr do 3 do niniejszego zarządzenia.

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Brzostku. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 30 Grudnia 2014
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 30 Grudnia 2014