nazwa dokumentu: Nr XI/73/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/55/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomościw Brzostku

   Uchwała Nr XI/73/15

       Rady Miejskiej w Brzostku

       z dnia 25 listopada 2015 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/55/2015 Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 20 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’ ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2015. poz.1515) oraz art.15 ust.1 i art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. 2015. poz.782 z późn.zm.) - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr  X/55/2015 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości skreśla się § 2 ust.3. 

 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 25 Listopada 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 25 Listopada 2015