nazwa dokumentu: Nr XII/77/15 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 RM z dnia 30 grudnia 2014r.

 

UCHWAŁA Nr XII/77/15

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 18 grudnia 2015 roku

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2014 roku.

 

 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „ lit. „i”, oraz pkt.10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co  następuje:

 

§  1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok w następujący sposób:

  1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 575.315,65 jak Tabela Nr 1 do uchwały.
  2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 175.614,42 jak Tabela Nr 2 do uchwały.
  3. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości  50.849.789,45 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 7.463.210,84 zł i dochody bieżące w wysokości 43.386.578,61 zł.

 

§   2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok w następujący sposób:

 

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 399.701,23 zł jak Tabela Nr 3 do uchwały.
  2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy jak Tabela Nr 4 do uchwały.
  3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 44.830.815,46 zł.
  1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 38.943.134,47 zł.
  2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.887.680,99 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.887.680,99 .  

   

        §  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

        §  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 18 Grudnia 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 18 Grudnia 2015