nazwa dokumentu: Nr XII/79/15 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w gminie Brzostek, ustalenia zasad poboru opłaty targowej, okreslenia ninkasentów noraz wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA Nr XII/79/15
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 18 grudnia 2015 roku

 

w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w gminie Brzostek, ustalenia zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Brzostek.

 

§ 2.

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na targowiskach w gminie Brzostek w następującej wysokości:

  1. Przy sprzedaży towarów z ręki, kosza, wiadra, skrzynki  lub z placu za zajęcie 1m2 powierzchni - 1,00 zł.
  2. Przy sprzedaży towarów z samochodu osobowego i przyczepy  -  5,00 zł.
  3. Przy sprzedaży towarów z samochodów ciężarowych  -  10,00 zł.

 

§ 3.

  1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
  2. Poboru opłaty targowej dokonywać będzie inkasent w osobie Pana Zdzisława Tułeckiego.

 

§ 4.

Prowadzący handel są obowiązani do zapłaty opłaty targowej w chwili wezwania do jej uiszczenia przez inkasenta.

 

§ 5.

Opłata targowa pobierana jest w gotówce bezpośrednio na miejscu w dniu dokonywania sprzedaży na podstawie druku opłaty targowej ujętego w ewidencji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

§ 6.

Z tytułu opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości  25 % osiągniętych wpływów z inkasa.

 

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/264/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w gminie Brzostek, ustalenia zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

 

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 18 Grudnia 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 18 Grudnia 2015