nazwa dokumentu: Sołectwa

W Gminie Brzostek jest utworzonych 19 jednostek pomocniczych - sołectw .

Powierzchnia Gminy wynosi 12262 ha. Zamieszkuje ją 13236 osób (stan na 31.12.2006).

SOŁECTWO

Sołectwo tworzy Rada Gminy w formie uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

Organami sołectwa są:

  1. Zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy w sołectwie
  2. Sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa
  3. Rada Sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy w drodze Uchwały. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję dokonuje się nie później niż w ciągu 2 m-cy od daty wyborów do Rady Gminy.

 
informacje wprowadził:Grzegorz Kudacz
data dodania: 1 Czerwca 2009
data modyfikacji: Grzegorz Kudacz / 2009-05-31 21:51:52
data wyworzenia: / 31 Maja 2009