nazwa dokumentu: Nr XIII/86/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2016 rok

 

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZOSTEK

Nr XIII/86/15  Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 30 grudnia 2015 roku

 

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2,  art. 60 ust. 1 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1.Określa się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 43.957.044,00 zł, jak Tabela Nr 1 załączona do uchwały.

2.    Dochody budżetu gminy obejmują dochody bieżące w kwocie 40.296.357,00 zł  i  dochody majątkowe w kwocie 3.660.687,00 zł.

 

§ 2. Określa się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 42.057.044,00 zł,  jak Tabela Nr 2 załączona do uchwały.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 35.595.766,00 zł, w tym:

1)       wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 23.372.030,00 zł, z czego:

a)      wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.743.365,00 zł,

b)      wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.628.665,00 zł,

2)       dotacje na zadania bieżące – 2.708.251,00 zł;

3)       świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.333.103,00 zł,

4)       wydatki na obsługę długu publicznego – 280.000,00 zł,

5)       wydatki na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj.: przedsięwzięcie finansowane z wydatków bieżących w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obszar tematyczny "Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek" w kwocie 10.700,00 zł,(dział 900, rozdział 90005).

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.461.278,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.461.278,00 zł; z czego przeznacza się na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:

1)       wydatki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obszar tematyczny "Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" na Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek" w kwocie 1.412.880,00 zł (dział 900, rozdział 90005), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy.

2)       wydatki w ramach projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek na lata 2015-2020" jako udział środków własnych w 2016 roku na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

a) "Przebudowa drogi o nawierzchni żwirowej ul. Szkolna w miejscowości Brzostek" w km 0+117÷0+522 405 mb) w kwocie 33.798,00 zł (dział 600, rozdział 60016), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych",

b) "Termomodernizacja budynku oświatowego (stara szkoła) z przeznaczeniem na przedszkole w Brzostku"w kwocie 500.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy pod nazwą "Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy",

c) "Termomodernizacja budynku szkoły w Grudnej Górnej"w kwocie 60.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy "Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy",

d) "Wymiana instalacji c.o. wraz z kotłem, remont kotłowni w szkole podstawowej w Brzostku"w kwocie 27.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy "Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy",

e) "Montaż lamp solarno-hybrydowych" w kwocie 50.000,00 zł (dział 900, rozdział 90015), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy "Oświetlenie uliczne, montaż lamp solarno-hybrydowych".

 

§ 3   1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.900.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciąganych kredytów z lat poprzednich.

         2.  Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.900.000,00 zł, jak Tabela Nr 3 załączona do uchwały.

  1. 3.   Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł.

 

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 92.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 93.000,00 zł na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego i rezerwę celową w kwocie 717.382,00 zł na wydatki oświatowe w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

 

§ 5. Wyodrębnia się w budżecie gminy Brzostek na 2016 rok  dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6.783.842,00 zł,

       jak załączona Tabela Nr 4 do uchwały.

 

§ 6.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj:     dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.), przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o  przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124).

2.  Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1 określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 137.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł, jak załączona Tabela Nr 5 do uchwały.

 

§ 7. Określa się wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego tj.:

  1. Wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego  dla Starostwa Powiatowego w Dębicy na realizację zadań własnych Powiatu pod nazwą "Budowa drogi powiatowej Nr 131R Brzostek - Kamienica Górna - Smarżowa" w kwocie 35.000,00 zł oraz na zadanie pod nazwą "Rozbiórka starego i budowa nowego mostu na potoku Kamionka w miejscowości Siedliska-Bogusz w ciągu drogi powiatowej Nr 1316R Głobikowa - Siedliska-Bogusz wraz z dojazdami" w kwocie 440.000,00 zł.
  2. Wydatki na dotację celową na powierzenie  Gminie Miasta Rzeszów zadania własnego gminy w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek w kwocie 3.000,00 zł.

 

§ 8.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj. dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na  podstawie ustawy z   dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), przeznacza się na realizację zadań gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.

2.    Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu  gminy o których mowa w ust. 1, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na łączną kwotę – 715.000,00 zł,  jak Tabela Nr 6  załączona do uchwały.

 

§ 9.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia

       2001 r.  -  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z  2013 r., poz. 1253 z  późn. zm.),  przeznacza się na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska.

2.    Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1 określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 10.000,00 zł

      oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.000,00 zł,  jak Tabela Nr 7 załączona do uchwały.

 

§ 10. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.951.182,00 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 772.069,00 zł jak, załącznik Nr 1  do uchwały.

 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Brzostku do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości do 1.000.000,00 zł,

2)       dokonywania zmian budżetu w granicach działu planu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3)       dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

4)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzostku.

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 30 Grudnia 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 30 Grudnia 2015