nazwa dokumentu: Nr XIII/90/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Brzostkuyjęcia

Uchwała Nr XIII/90/15

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 30 grudnia 2015roku

 

w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Brzostku

 

                Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( tj.: Dz. U. 2015. 1515 ze zm.) i art..6 ust.1 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2015.1774 z późn.zm.)  - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

 

§1. Postanawia wyrazić zgodę na odpłatne nabycie na własność Gminy Brzostek działki  oznaczonej numerem ewidencyjnym 771/1 o powierzchni 0,1012 ha położonej w Brzostku objętej księgą wieczystą Nr RZ1D/00043249/7 stanowiącą współwłasność osób fizycznych. Nabycie działki następuje z przeznaczeniem pod parking na potrzeby Ośrodka Zdrowia i Hali Sportowej.

 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.    

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Uzasadnienie   do Uchwały Nr XIII/90/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Brzostku

 

 

 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na odpłatne nabycie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 771/1 o powierzchni 0,1012 ha położonej w Brzostku.

Działka ta będzie przeznaczona pod parking przy Ośrodku Zdrowia i Hali Sportowej im. Agaty Mróz w Brzostku.

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 30 Grudnia 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 30 Grudnia 2015