nazwa dokumentu: Nr XIII/91/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2016 rok

Uchwała Nr XIII/91/15

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 30 grudnia 2015 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Brzostku na 2016 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 a. i  art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2015.1515) oraz § 85 Statutu Gminy Brzostek  – Rada Miejska w Brzostku u c h w a l a, co następuje:

§ 1.  Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2016 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 Załącznik do Uchwały
Nr XIII/91/15 RM w Brzostku
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Plan Kontroli

Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

 I kwartał:

1. Ocena pracy Biblioteki Publicznej w Brzostku. Kontrola realizacji wypłat stypendiów naukowych dla studentów i nagród Burmistrza dla uczniów szkół średnich za 2015 rok.

2. Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2015 rok

/ilość dłużników, kwota zadłużenia, podejmowanie czynności egzekucyjnych i uzyskane efekty/.

3. Kontrola wykorzystania środków finansowych przekazywanych z budżetu gminy na działalność klubów sportowych w 2015 roku.

 

II kwartał:

1. Analiza realizacji wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok.

2. Rozliczenie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z dotacji otrzymanych w 2015 roku.

3. Kontrola wykonania budżetu za 2015 rok oraz sporządzenie do RIO opinii o wykonaniu budżetu.

 

III kwartał:

1. Kontrola w zakresie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków przez Burmistrza Brzostku za I półrocze 2016 roku.

2. Analiza wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków.

3. Ocena realizacji inwestycji gminnych, działania kontrolne w zakresie realizacji zamówień publicznych. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, promocja gminy.

 

IV kwartał:

1. Kontrola wydatków bieżących na utrzymanie szkól w powiązaniu z zatwierdzonym projektem organizacyjnym szkoły.

2. Propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 rok.

3. Analiza i ocena projektu budżetu  oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017r.

4. Propozycje i opracowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

 

Działania stałe Komisji Rewizyjnej:

  1. Rozpatrywanie spraw, skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję.                                        

                                                                            

 

 
informacje wprowadził:Grzegorz Kudacz
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 30 Grudnia 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 30 Grudnia 2015