nazwa dokumentu: Nr 134/15 z dnia 9 grudnia 2015r. - przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych

Z a r z ą d z e n i e  Nr 134/15
Burmistrza Brzostku
z dnia 09 grudnia 2015 roku

 

      w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych - stanowiących własność Gminy Brzostek

 

                                 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U 2015.1515 ze zmianami) oraz art.13 ust.1  i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2015.1774 ze zmianami) oraz na podstawie  Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata   z a r z ą d z a m

§ 1.

  1. Przeznaczyć do najmu w drodze bezprzetargowej garaż o powierzchni użytkowej 20,35 m2 położony w sąsiedztwie byłej szkoły w Bukowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 127 o pow.0.17 ha – stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 59593  na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku byłej szkoły w Bukowej.
  2. Przeznaczyć do najmu  w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy o pow. 14,66 m 2 położony w budynku byłej szkoły w Kamienicy Dolnej (lokal usytuowany od strony mieszkania ) na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 304 o powierzchni 0,20 ha  - stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00038571/5.Lokal zostaje wynajęty na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w tym budynku.
  3. Przeznaczyć do najmu w drodze bezprzetargowej komórkę gospodarczą o powierzchni użytkowej 9,10 m2 położoną  w sąsiedztwie budynku byłej szkoły w Bukowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 127 o pow. 0,17 ha – stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 59593 na rzecz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku byłej szkoły w Bukowej.
  4. Cena czynszu najmu (zgodnie z wyceną sporządzoną przez Rzeczoznawcę Majątkowego ) i Zarządzeniem Nr 2/2015 Burmistrza Brzostku z dnia 02.01.2015 r. wynosi 2,91  zł+ 23 % VAT-u  miesięcznie .

 

§ 2.    Umowa najmu lokali  może być zawarta na czas najmu lokali mieszkalnych tj. do 31.12.2016 r.

§ 3.   Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu MKOŚ .

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 9 Grudnia 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 9 Grudnia 2015