nazwa dokumentu: Nr 127/15 z dnia 30 listopada 2015r. - zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr  127/15
Burmistrza Brzostku
z dnia 30 listopada 2015 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie  gminy  na  2015  rok.

 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz  § 11 pkt. 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr III/9/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Brzostek na 2015 rok, Burmistrz Brzostku,  z a r z ą d z a, co następuje:

 

 § 1.  Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§  2.  Wykonanie zarządzenia powierza się:

                1.  Skarbnikowi Gminy w Brzostku,

                2.  Kierownikowi GZOSiP w Brzostku,

                3.  Kierownikowi M-GOPS w Brzostku

                                              

      §  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

      §  5.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 30 Listopada 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 30 Listopada 2015