nazwa dokumentu: Nr 150/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - powolania organy Spółki o nazwie Zakład Gospodarki komunalnej w Brzostku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Z a r z ą d z e n i e  Nr 150/15
Burmistrza  Brzostku
z dnia 29 grudnia 2015 roku

 

 

 w sprawie:  powołania organu Spółki o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

Na podstawie  art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ). z a r z ą d z a m co następuje:

 § 1. Powołuję Radę Nadzorczą w składzie:

  1. Halina Żmuda  jako Przewodnicząca Rady
  2. Adam Foryś jako członek Rady
  3. Piotr Szczepkowicz jako członek Rady

 

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 29 Grudnia 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 29 Grudnia 2015