nazwa dokumentu: Nr XIV/95/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2017 roku i 2018 roku z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla Powiatu Dębickiego na realizac

UCHWAŁA Nr XIV/95/16

Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 26 stycznia 2016 roku

 

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2017 roku i 2018 roku z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na realizację zadania własnego Powiatu.

 

                     Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 885 z późn.  zm.) oraz art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 

1. W celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania inwestycyjnego, upoważnia się Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w łącznej kwocie 760.000,00 zł na poczet budżetu 2017 r. w wysokości 470.000,00 zł i 2018 r. w wysokości 290.000,00 zł na zadanie własne powiatu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek - Smarżowa 3+440­ - 11+232"  .

 2.  Zobowiązanie określone w ust. 1, pokryte zostanie z dochodów własnych gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i wpływów z podatku rolnego w 2017 r. w kwocie 470.000,00 zł i w 2018 r. w kwocie 290.000,00 zł.

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w gminie Brzostek.

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 26 Stycznia 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 26 Stycznia 2016