nazwa dokumentu: Nr XIV/96/15 z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzostek dla uczniów zamieszkałych po

Uchwała Nr XIV/96/16

Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 26 stycznia 2016 roku

 

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzostek dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły lub gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

 

            Na podstawie art. 20e ust. 3 i 4, art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j: Dz. U. z 2015 r. , poz. 2156) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska                            w Brzostku  uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się kryteria, odpowiadającą im liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty do ich potwierdzenia dla kandydatów do klasy pierwszej publicznych szkół  podstawowych, którym ustalono obwód, prowadzonych przez Gminę Brzostek. Powyższe kryteria określa się dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

 

 

Kryteria

liczba punktów

Dokumenty do potwierdzenia kryteriów

1)

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Brzostek

20

Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych

2)

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole rekrutującej

10

Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych

3)

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek  wychowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny w szkole rekrutującej

8

Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych

4)

Diagnoza przedszkolna wskazuje wysoki poziom opanowania wymagań programowych edukacji przedszkolnej

2

Diagnoza przedszkolna wydana przez przedszkole

 

2. Określa się kryteria, odpowiadającą im liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty do ich potwierdzenia dla kandydatów do klasy pierwszej publicznych gimnazjów, którym ustalono obwód, prowadzonych przez Gminę Brzostek. Powyższe kryteria określa się dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

 

 

Kryteria

liczba punktów

Dokumenty do potwierdzenia kryteriów

1)

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Brzostek

20

Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych

2)

Kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej  na terenie gminy Brzostek

10

Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych

3)

Rodzeństwo kandydata jest uczniem szkoły rekrutującej lub jej absolwentem

8

Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych

4)

Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (świadectwo z paskiem)

7

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podkarpackiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 26 Stycznia 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 26 Stycznia 2016