nazwa dokumentu: Nr XV/98/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. Nr XIII/86/15 RM w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015r.ia

UCHWAŁA Nr XV/98/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 25 lutego 2016 roku

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XIII/86/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 roku.

 

 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „ lit. „i”, oraz pkt.10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co  następuje:

 

§   1. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok w następujący sposób:

 

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2.246.229,00 zł jak Tabela Nr 1 do uchwały.
  2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 44.303.433,20 zł.
  1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 35.376.595,20 zł.
  2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.926.838,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.926.838,00 .  

     

         §   2.  1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie

            346.229,00 zł (po zmianach), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o

           których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

         2.  Określa się przychody budżetu (po zmianach ) w łącznej kwocie 3.246.229,00 zł i rozchody budżetu

            w łącznej kwocie 2.900.000,00 zł, jak Tabela Nr 2 załączona do uchwały.

  1. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł.

 

        §  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

        §  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 25 Lutego 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 25 Lutego 2016