nazwa dokumentu: Nr XV/99/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

UCHWAŁA Nr XV/99/16
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 25 lutego 2016 roku

 

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1515) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostu uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2016-2020,  stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku,  wprowadzając zmianyna następujące przedsięwzięcia:

 

1. Przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy", planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Zmienia się całkowitą wartość przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych, ustalając wartość przedsięwzięcia w wysokości 2.730.075,00 zł, zwiększając wydatki majątkowe w 2016 roku o kwotę 2.100.000,00 zł na zadanie pod nazwą "Termomodernizacja budynku oświatowego (Stara Szkoła) z przeznaczeniem na przedszkole w Brzostku".

 

2) Ustala się limit zobowiązań na przedsięwzięcie w kwocie 2.687.000,00 zł.

 

§ 2. Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 3 do Uchwały Nr XV/99/16 Rady

 Miejskiej   w Brzostku z dnia  25 lutego 2016 r.

 

 

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2016 -2020

 

            Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2016 - 2020, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych wydatków majątkowych gminy w 2016 roku na przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy",  na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Termomodernizacja budynku oświatowego (Stara Szkoła) z przeznaczeniem na przedszkole w Brzostku", wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do wydatków budżetowych na 2016 rok oraz zwiększeniem przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i zaciągnięciem kredytu komercyjnego.

 

w zakresie wydatków majątkowych

 

            W planie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększeń o kwotę 2.223.875,00 zł z przeznaczeniem na:

 

- zwiększenie wydatków o kwotę 2.100.000,00 zł na planowaną do realizacji w 2016 inwestycję pod nazwą "Termomodernizacja budynku oświatowego (Stara Szkoła) z przeznaczeniem na przedszkole w Brzostku"  ujętą w wykazie przedsięwzięć pod nazwą „Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy" w związku z rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane,

 

- wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych w oświacie w postaci opracowania audytów energetycznych w związku z planowaną termomodernizacją budynków oświatowych w Gorzejowej i Kamienicy Dolnej 15.375,00 zł, oraz wymiana kotła do podgrzewania wody budynku szkoły w Siedliskach Bogusz 8.500,00 zł,

 

- wprowadzenie nowego zadania pod nazwą "Budowa oczyszczalni ścieków przy szkole w Siedliskach Bogusz" w kwocie 100.000,00 zł.

            W planie wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszeń o kwotę 18.315,00 zł w związku z przeniesieniem na wydatki bieżące części środków niewykorzystanych na wykonanie centralnego ogrzewania w domu ludowym w Opacionce, dokonanych zarządzeniem Burmistrza Brzostku Nr 11/16 z dnia 29.01.2016 r.

 

w zakresie wydatków bieżących

 

            W planie wydatków bieżących dokonuje się zwiększeń o kwotę 40.829,20 zł z przeznaczeniem na:

 

- zwiększenie wydatków na remont dróg gminnych w kwocie 3.700,00 zł,

 

- zwiększenie wydatków osobowych w szkołach o kwotę 18.654,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół,

- zwiększenie wydatków na dodatki energetyczne w kwocie 160,20 zł w związku z przyznaną i przekazaną dotacją z budżetu wojewody,

 

- zwiększenie wydatków o kwotę 18.654,00 zł z przeznaczeniem na remont domu ludowego w Opacionce.

 

            Zwiększono plan przychodów na 2016 rok o kwotę 2.246.229,00 zł w tym jako część wolnych środków o kwotę 1.246.229,00 zł powstałych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz o kwotę 1.000.000,00 zł jako planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego z przeznaczeniem na spłatę kredytów z lat poprzednich. Zaciągnięcie kredytu stało się konieczne w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego  pod nazwą "Termomodernizacja budynku oświatowego (Stara Szkoła) z przeznaczeniem na przedszkole w Brzostku"  ujętego w budżecie w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy". Na to zadanie jest opracowywany wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej. Ewentualne uzyskanie środków dotacyjnych z budżetu UE pozwoli na spłatę planowanego  kredytu najpóźniej do końca 2017 roku.

 

Na podstawie zawartych umów i opracowanych harmonogramów poziom zadłużenia gminy w kolejnych latach kształtować się będzie następująco:

 

-         na koniec roku 2016 –    7.300.000,00 zł,

-         na koniec roku 2017 –    2.900.000,00 zł,

-         na koniec roku 2018 –       700.000,00 zł,

-         na koniec roku 2019 –       200.000,00 zł.

 

            W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w kwocie 2.000.000,00 zł na finansowanie spłaty kretów z poprzednich lat.  

 

Spłata rat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

 

-         na koniec roku 2016 –  2.900.000,00 zł,

-         na koniec roku 2017 –  4.400.000,00 zł,

-         na koniec roku 2018 –  2.200.000,00 zł,

-         na koniec roku 2019 –     500.000,00 zł,

-         na koniec roku 2020 –     200.000,00 zł.

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 25 Lutego 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 25 Lutego 2016