nazwa dokumentu: Nr XV/102/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia \"Gminnego programu wspierania Rodziny w Gminie Brzostek na lata 2016-2018\"

 

Uchwała Nr XV/102/2016
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 25 lutego 2016 roku

 

 

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Brzostek na lata 2016 – 2018”

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 176  ust. 1  i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j.; Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1
Przyjmuje się  „Gminny program wspierania rodziny w Gminie Brzostek na lata 2016 – 2018” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 25 Lutego 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 25 Lutego 2016