nazwa dokumentu: Nr XV/103/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek połozonych w Grudnej Dolnej z przeznaczeniem pod regulację stanu prawnego drogi gminnej

Uchwała Nr XV/103/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 25 lutego 2016 roku

 

w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej na rzecz Gminy z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania  drogi gminnej.

 

Działając na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015.1515 ze zm.) i art. 13 ust. 1  w związku z art.6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015r. , poz.1774 z póź. zm) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje:

 

§ 1.

Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działek  położonych w Grudnej Dolnej ozn. nr ewid. 294/6 o pow. 0,01 ha, ozn. nr ewid. 294/7 o pow. 0,0016  ha,  ozn. nr ewid. 295/2 o pow. 0,08 ha i ozn. nr ewid. 295/3 o pow. 0,0014 ha, czyli o łącznej pow. 0,0930 ha, objętych KW Nr RZ1D/00031548/6 i Aktem Not. Rep. A. nr 7481/2015 z dnia 08.12.2015r,  oraz, ozn. nr ewid. 294/4 o pow. 0,01 ha objętą AWZ Nr 157/77 stanowiących  własność osób fizycznych

z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania  drogi gminnej Grudna Dolna  - Głobikówka.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 25 Lutego 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 25 Lutego 2016