nazwa dokumentu: Nr XVI/110/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

Uchwała Nr XVI/110/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

 

             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015, poz. 1515 ze zm.) oraz art.49 ust.1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (t. j. z 2015 r., poz.618 ze zm.) w związku z § 3 ust.1, § 5 i  § 10 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z  2012 r., poz. 182) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§1
1. Powołuje się komisję konkursową dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej              w Brzostku w następującym składzie:


1)  Lucyna Szczepanik           - lekarz przedstawiciel Rady Miejskiej

2)  Paweł Hipszer                   - przedstawiciel Rady Społecznej SGP ZOZ w Brzostku

3)  Andrzej Witek                    - przedstawiciel Rady Miejskiej w Brzostku

4)  Ryszard Chajec                 - przedstawiciel Rady Miejskiej w Brzostku

5)  Mateusz Domaradzki         - przedstawiciel Rady Miejskiej w Brzostku

 

2. Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołuje się Pana  Pawła Hipszera wskazanego w § 1 pod pozycją 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Brzostku.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 30 Marca 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 30 Marca 2016